Освітня програма ЗДО №36

 

СХВАЛЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою ЗДО № 36                    Директор ЗДО № 36

протокол № 1                                                                          Віра СТАН

від «31» серпня 2021 року

 

                                                   

                                             

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільної освіти №36 загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

на 2021 /2022 навчальний рік

 

 

 

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Вступ

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту»  закладу дошкільної освіти № 36 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі ЗДО № 36) у 2021/2022 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма  закладу дошкільної освіти № 36 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – ЗДО №36 ) на 2021/2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 33 від 12.01.2021р.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО 36;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних  процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 •  турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти;
 • розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції та логіко-математичної.

Організація освітнього процесу в ЗДО №36 у 2021/2022 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетними напрямами на реалізацію таких завдань:

 • створення умов для фізичного, духовного, психічного, та соціального благополуччя дітей;
 • модернізація та покращення якості надання освітніх послуг, в тому числі шляхом вдосконалення системи планування освітнього процесу:
 • вдосконалення розвивальної та виховної складових освітнього процесу через розвиток пізнавального інтересу в дошкільників за допомогою різних форм дослідницької діяльності;
 • забезпечити раціональну організацію розвивального середовища та максимальне використання його для формування компетентостей дошкільника, застосовуючи класичні та інноваційні педагогічні технології.
 • сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти та участі у різних формах методичної роботи;

 

Педагоги ЗДО №36 забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

 

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані

результати навчання здобувачів освіти

 

Освітній процес у ЗДО № 36 здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів набуття компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти № 36 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області(протокол №1 «31» серпня 2021 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 09.12.2011р. №1/11-11601).

Організація освітнього процесу у інклюзивних групах здійснюється за освітнью  програмою для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (відповідно до нозології),  рекомендовані Міністерством освіти і науки України – комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» / Наук. кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник. Гриф Міністерства освіти і науки від 04.04.2013 № 1/11-6544.

  Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2021/2022 навчальному році будуть упроваджуватись елементи таких парціальних програм для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

– парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура», автор Єфименко М.М. (лист ІІТЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627);

– парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», автор Лохвицька Л.В. (лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049).

У 2021/2022 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

 • гурток для дітей сарших груп з хореографії ( керівник гуртка-хореограф О.С. Моргаєва- Бабука);
 • гурток з ознайомлення дітей старших груп з природою рідного краю (керівник гуртка – Катрич І.С.)
 • гурток з вивчення англійської мови ( керівник гуртка – вчитель Єрьоменко В.О.)

 

Діяльність гуртків здійснюється за програмами:

 1. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х 7-ми років. Дитяча хореографія. Навчально-методичний посібник, автор Шевчук А.С. (лист ІІТЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-255);
 2. Програма для дітей старшого дошкільного віку «Природа рідного краю» ( автор – Васютіна Т.М..)

Також у закладі дошкільної освіти надаються додаткові освітні послуги у межах гранично допустимого навантаження дитини (за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та  закладом дошкільної освіти):

 1. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації» (автори – Кулікова А.І., Шкваріна Т.М..);

Мова навчання та виховання дітей українська, у старшій групі № 4 додаткова мова навчання – словацька.

У 2021/2022 навчальному році у ЗДО №36 функціонуватимуть такі групи:

Група Примітка

(вказати інклюзивні групи та

за потреби мову навчання)

Різновікова
Раннього віку
І молодша(від 2-х до 3-х років) № 1 «Колосок» 5-денний робочий тиждень;
№ 2 «Полуничка» 5-денний робочий тиждень;
№ 3 «Зайченята» 5-денний робочий тиждень;
ІІ молодша(від 3-х до 4-х років) № 1 «Малинка» 5-денний робочий тиждень;
№ 2 «Ромашка» 5-денний робочий тиждень;
№ 3 «Джерельце» 5-денний робочий тиждень;
середня(від 4-х до 5-х років) № 1 «Калинка» 5-денний робочий тиждень;
№ 2 « Дзвіночки» 5-денний робочий тиждень;
№ 3 «Казка» 5-денний робочий тиждень;
старша

(від 5-х до 6-ти років) (7) років)

№ 1 «Сонечко» 5-денний робочий тиждень;
№ 2  «Курчатко» 5-денний робочий тиждень;
№ 3 «Метелики» 5-денний робочий тиждень;
№4«Вишеньки» (інклюзивна група, словацька мова додаткова) 5-денний робочий тиждень;
Всього 13 вікових груп

 

 

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  Листа МОНУ від 10.08.2021 №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.» загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022 навчальному році у групах з 12 – годинним  перебуванням

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Українське дошкілля»,

рекомендованою МОН України від 09.12.2011 № 1/11–11601

 

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років )
Ознайомлення із соціумом 1 2 2 2
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1  

4

 

4

 

5

 

5

 

Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 13
Додаткові освітні послуги на вибір батьків:

 

– хореографія

– англійська мова

Ознайомлення з природою

з них:

 

 

2

 

з них:

 

2

2

2

Максимальна кількість занять на тиждень4 10 11  14 19/17
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,4 2.7 5,3 8,3

 

Примітки:

 

 1. 1.  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.
 2. 2. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.
 3. Заняття з гурткової роботи проводиться у ІІ половину дня

Розподіл навантаження на тиждень на дитину

у групі інклюзивним навчаннямна 2021/2022 навчальний рік

Розподіл навантаження на тиждень на дитину у інклюзивних групах закладу дошкільної освіти №36

 

Кількість занять на тиждень у старшій (від 5 до 6(7) років  у групі №4
Ознайомлення із соціумом 2
Ознайомлення з природним довкіллям 1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 5
Сенсорний розвиток
Логіко-математичний розвиток 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 3
Корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності в різних видах діяльності Завдання корекційного розвитку пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності в різних видах діяльності інтегруються в усі види діяльності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну
 

Загальна кількість занять на тиждень

 

13

Додакові освітні послуги на вибір батьків:

– дитяча хореографія

 

 

 

 

2

 

 

Максимальна кількість занять на тиждень 15
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 7,3

 

 

Примітки:

 

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.

2 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3 –  Передбачає корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності

у дітей в предметно-практичних діях під час фронтальних, корекційних підгрупових та індивідуальних занять.

4 – Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

 

 

 

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямків,

 логічна послідовність їх вивчення

 

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітній напрям Зміст освітнього процесу
Особистість дитини Передбачає:

– формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

 

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

сформованість початкових уявлень про сталі дії і поведінку, усвідомлення необхідності збереження ресурсів планети і особистої причетності до цього. Природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини  Передбачає:

засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

Дитина в світі мистецтва Передбачає:

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

 

Гра дитини Передбачає:

розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Передбачає:

сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО №36 визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

 

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

Використання паличок Кюїзенера та блоків Дьєнєша технології  І.Стеценко «Логіки світу» у формуванні логіко-математичної компетенції дитини дошкільника (Кацала К.М., Чаюк Н.В., Когутка І.І. )

Нетрадиційні техніки зображувальної діальності                                   (Парлаг Ю.Є.,  Пецка А.Я., Дискант А.Л..)

Педагогіка школи М.Монтессорі (Мошкола Г.Ф.)

Формування життєвих компетенцій дітей через використання  LEGO-технологій .                                                                                         (Шевчук В.В., Малиновська А.М., Пецка А.Я.)

Формування світоглядної позиції особистості дитини засобами казкотерапії (Малиновська А.М.,)

Використання казок В.Сухомлинського у становленні особистості дитини дошкільника (Буря Н.І, Когутка І.І.)

Оенсорний розвиток дитини дошкільного віку засобами піскотереапії  (Ігнат Т.Ю., Нашкородова Т. В., Малиновська А.М., Пецка А.Я.)

Використання мнемотехніки у освітньому процесі                                                                   (  Кардаш Г.О. )

Використання методу Г. Альтшулера (ТРВЗ) у вихованні дітей дошкільного віку (Готра А.Ю., Ігнат Т.Ю., Пецка А.Я.)

Методика З. Кодаї у формуванні художньо-естетичного розвитку дитини дошкільника (Каменщикова Г.В.,   Радєва М.Р.)

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.                                                                                                                                                                                           Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу. Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу в ЗДО використовуються  інструментарій  методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим  компонентом дошкільної освіти»,  загальною редакцією Н.М. Шаповал, О.М. Кулик, Т.В.Киричук.

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують освітню діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ЗДО здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у ЗДО № 36 починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, окрім занять фізкультурно-оздоровчого ,  художньо-естетичного спрямування .

Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2022 року (90 календарних днів), осінні – з 25 жовтня до 01 листопада 2021 року ( 7 календарних днів),  зимові – з 28 грудня до 10 січня 2022 року (12 календарних днів), весняні – з 22 березня до 28 березня 2022 (7 календарних днів).

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
 • у середній групі – 20 хвилин;
 • у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 1525 хвилин залежно від віку дітей.

Режим роботи закладу дошкільної освіти № 36 загального розвитку  Ужгородськоміської ради Закарпатської області для груп повного дня: 12 годин 5 разів на тиждень.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021/2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 •  заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • підсумкові заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття:

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку, гурткова робота. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО №36 планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

 

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 •  пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

 

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, рухова.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 •  загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу)  розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитина з ООП). Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ЗДО та (або) із залученням фахівців інклюзивно ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи  закладу дошкільної освіти  № 36 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області  на 2021/2022 н.р.;
 • режиму роботи груп та ЗДО №36.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

 

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, ЗДО №36 педагогами закладу, практичним психологом, медичними працівниками, вихователем-методистом, директором здійснюється просвітницька, консультативна робота.

Основні форми

 • організація індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Основні напрями:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних  особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення  умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей..

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності вихователів, практичного психолога, медичного працівника.

 

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона включає:

 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

 

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

 

 

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

(див. таблицю)

 

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО  визначаються за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО є: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Орієнтовні напрями, показники, методу збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

 

Напрям оцінювання Показники Методи збору інформації Термін проведення
Освітнє середовище Забезпечення ЗДО (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку Спостереження вересень
Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку Спостереження вересень
Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам Спостереження, вивчення документації

впродовж року

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників Спостереження, вивчення документації впродовж року
Створення умов для дітей з особливими потребами Спостереження, вивчення документації впродовж року
Освітня діяльність Якість планування в ЗДО Вивчення документації щотижня
Діяльність керівника ЗДО Опитування, вивчення документації впродовж року
Система внутрішнього моніторингу Вивчення документації відповідно річного тплану
Організація та здійснення освітнього процесу в ЗДО Спостереження вивчення документації постійно
Рівень реалізації компетентнісного підходу Спостереження оцінка, вивчення документації грудень, травень
Діяльність вихователя Спостереження, вивчення документації постійно
Організація та здійснення методичної роботи Вивчення документації впродовж року
Співпраця з батьками вихованців Опитування, вивчення документації впродовж року
Результати освітньої діяльності Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями Спостереження,

вивчення результатів моніторингу та діагностики

вересень,грудень, травень

 

 

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності

та якості освіти в ЗДО

 

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

 

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію використовуються картами спостереження.

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, у тому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає:

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

 

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

 1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  у ЗДО.
 2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
 3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.
Тема заходу Вид заходу Дата проведення  Відповідальні
1. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу на 2021/2022 н.р Методично-інформаційний вісник, презентація Вересень

2021

Вихователь-методист педагоги
2. Методика формування логіко-математичної та мовленнєвої компетентності старших дошкільників»

 

Семінар-практикум Вересень

2021

Вихователь-методист педагоги
3. Форми та методи проведення моніторингових досліджень  Методичний дайджест Жовтень

2021

Вихователь-методист педагоги
4. Освітні проєкти та їх особливості в ЗДО  Обговорення Листопад

2021

Вихователь-методист

педагоги

5. Інноваційні освітні технології в дошкільному вихованні  Круглий стіл Грудень

2021

Вихователь-методист

педагоги

6. Безпека дітей в інтернет-просторі Бріфінг Січень

2022

Вихователь-методист

педагоги

7. Профілактика емоційного вигорання педагога  Семінар-практикум Лютий

2022

Практичний психолог педагоги
8. Особливості інклюзивної освіти Професійна дискусія Березень

2022

Практичний психолог педагоги
9.  Пошуково-дослідницька діяльність дітей  

Презентація

Квітень

2022

Вихователь-методист

педагоги

10.  Шляхи розвитку пізнавальної активності дітей Методичний аукціон Квітень

2022

Вихователь-методист

педагоги

11. Літо у садочку – свято для дітей Інформація Травень

2022

Вихователь-методист

педагоги

 

 

ОСНОВНЕ

про програму «Українське дошкілля»

Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.

Програма розвитку дитини дошкільного віку

 Українське дошкілля.

1003696809_w640_h640_programa-rozvitku-ditini

 

 

Концептуальна ідея програми програми розвитку дитини полягає у вироблені оптимального варіанту реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти; сучасних, підходах до розвитку, навчання і виховання дитини раннього (третій рік життя) та дошкільного віку.

Мета програми – реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно-зорієнтованого та ціннісного підходу.

Завдання програми розглянуті крізь призму Базового компонента дошкільної освіти. Структуру програми визначають освітні лінії.

У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.

Багато уваги у програмі відведено освітній лінії «Особистість дитини». У ній виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розвиток рухової активності дитини.

Програма «Українське дошкілля» включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.

Освітня лінія «Дитина в соціумі» представлена розділами: «Формування основ духовно-моральних якостей», «Народознавство», а у середньому та старшому дошкільному віці також додано розділ «Основи правової культури».

Програма «Українське дошкілля» орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ «На­родознавство» включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, зви­чними і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до народознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.

Зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.

Освітня лінія «Дитина у світі культури» представлена двома розділи ми: «Предметний світ» та «Світ мистецтва».

Підрозділ «Предметно-практична діяльність» включає трудову діяльність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економічної культури.

Розділ «Світ мистецтва» включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Використовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малювання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно-ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малювання й аплікації.

Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітню лінію «Гра дитини». У ній розглянуто такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розвиток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» побудована за напрямами «Сенсорні еталони»; «Елементарні математичні уявлення». Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії «Мовлення дитини» уточнено й конкретизовано завдання її формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Уведено напрям роботи «Мовленнєвий етикет». У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Показники компетентності, якими закінчується кожна освітня лінія програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

У додатках подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ «Співпраця із сім’єю» винесений в додатки.

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.